Εξετάσεις νέων οδηγών : Ξεκινούν στις 11 Μαΐου

Με τον αριθμό των υποψηφίων στις αίθουσες να είναι μειωμένος κατά 50%, όπως και με χρήση προστατευτικής μάσκας, ξεκινούν από τις 11 Μαΐου οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση για το ξεκίνημά τους ορίζονται τα εξής: «από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτησης Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE. Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του προϊσταμέμου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται με την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα θα εξυπηρετεί στο 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε απόσταση μεταξύ τους.

Οι πρακτικές εξετάσεις διενεργούνται χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών-υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας. Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται επίσης όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών /υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας. Με ευθύνη του παριστάµενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιμασίας /εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του Covid-19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται χρήση μάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύματος. Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και ανοιχτά παράθυρα. Παραµονή στο αυτοκίνητο τον ελάχιστο χρόνο (πχ. έλεγχος δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου)».