ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ KART CIK-FIA ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ KART – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Παραδίδονται σήμερα στην Ελληνική κοινότητα του Μηχανοκίνητου οι ισχύοντες Κανονισμοί Kart της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CIK-FIA μεταφρασμένοι στα Ελληνικά.

Οι Κανονισμοί Kart της CIK-FIA είναι αποτέλεσμα συλλογικής, μακρόχρονης συνεργασίας και μεταφορά πολύτιμης εμπειρίας μεταξύ 138 χωρών για πάνω από 50 χρόνια και αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης του kart παγκοσμίως :
• Η Γνώση των Κανονισμών είναι η Προστασία των αθλητών και των στελεχών των αγωνιστικών διοργανώσεων.
• Η Εφαρμογή των Κανονισμών στις εθνικές διοργανώσεις θωρακίζει, καλλιεργεί και αναπτύσσει το Άθλημα.

Η μετάφραση των Διεθνών Κανονισμών ήταν πάγιο αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) προς την ΟΜΑΕ από το 2014, προαπαιτούμενο συνοδευτικό του φακέλου αναγνώρισης κάθε Ομοσπονδίας, απαιτούμενο για τον έλεγχο της νομιμότητας των εθνικών κανονισμών, και αποτελεί ανειλημμένη υποχρέωση της ΟΜΑΕ, προβλεπομένη από το Άρθρο 15 του Καταστατικού της. Παρά ταύτα η σημερινή διοίκηση της ΟΜΑΕ δεν προέβη στη μετάφρασή τους, επικαλούμενη οικονομική στενότητα.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου, και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Παγκόσμιας Επιτροπής Kart CIK-FIA, προχώρησα στη μετάφραση των Διεθνών Κανονισμών Kart και την υποβολή τους στη ΓΓΑ. Η μετάφραση έγινε ιδίοις εξόδοις.

Η παρούσα μετάφραση των Διεθνών Κανονισμών Kart στην ελληνική γλώσσα, ακολουθεί πλήρως τη δομή και το περιεχόμενο του επίσημου κειμένου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με ταυτόχρονη και συγχρονισμένη παρουσίαση δύο γλωσσών σε παράπλευρες στήλες σε κάθε σελίδα : Αριστερά στα Γαλλικά και δεξιά στα Ελληνικά (με πλάγιους χαρακτήρες).
Ως γλώσσα αναφοράς επιλέχθηκε η Γαλλική, ως επίσημη γλώσσα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Περιλαμβάνονται 4 Κεφάλαια :
1. Ορισμοί και Ταξινόμηση
2. Αγωνιστικές Άδειες και Κώδικας Οδήγησης
3. Γενικός Κανονισμός Αθλήματος Kart
4. Τεχνικός Κανονισμός (με τα Προσαρτήματα και τα Τεχνικά Σχέδια)

Οι Κανονισμοί διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ και σε έντυπη, ευκρινέστερη μορφή, αποκλειστικά για ατομική χρήση:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ