Νέα Διαδικασία Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου Στους Αγώνες

Με σκοπό τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στους αγώνες αυτοκινήτου, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών, η ΕΠΑ από το 2017 επιτρέπει ένα αυτοκίνητο να “περνάει” Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο μόνο με χρήση του Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας του, χωρίς να χρειαστεί να προσκομιστεί το αυτοκίνητο στο χώρο τεχνικού ελέγχου.
Για το λόγο αυτό έχει μειωθεί και η ελάχιστη διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή όμως έχει συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις:
•    Ο αγωνιζόμενος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να περάσει αρχικό τεχνικό έλεγχο με βάση το ΔΤΤ στη δήλωση συμμετοχής.
•    Το ΔΤΤ έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης διετίας, έγκυρο, πλήρως συμπληρωμένο (και όλα τα “τεχνικά” στοιχεία και το αυτοκίνητο έχει περάσει τεχνικό έλεγχο ΔΤΤ) και χωρίς καμία εκκρεμή παρατήρηση.
•    Ο αγωνιζόμενος έτσι και αλλιώς προσκομίζει το ΔΤΤ για έλεγχο και σφράγιση, τον ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας (κράνη, φόρμες κτλ.) καθώς και τυχόν μη τοποθετημένα ανταλλακτικά που χρειάζονται σφράγιση.
•    Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε προβλήματος ο τεχνικός έφορος μπορεί να ζητήσει την άμεση προσκόμιση του αυτοκινήτου.
•    Με ευθύνη του επικεφαλής τεχνικού εφόρου και του οργανωτή, αμέσως μετά τη οριστικοποίηση των συμμετοχών, θα επιλέγεται δειγματοληπτικά ένα ποσοστό της τάξεως του 20% των αυτοκινήτων, που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να περάσουν αρχικό τεχνικό έλεγχο με χρήση ΔΤΤ, για να περάσουν παρ’ όλα αυτά κανονικά αρχικό τεχνικό έλεγχο. Οι εν λόγω αγωνιζόμενοι θα ειδοποιούνται από τον Οργανωτή με Δελτίο Πληροφοριών που θα εκδίδεται δύο ημέρες πριν από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, ότι πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν το αυτοκίνητό τους στον αρχικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και με αποστολή ατομικών SMS.
•    Αν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, διαπιστωθεί απόκλιση από το ΔΤΤ και σχετικό τεχνικό πρόβλημα, ο συμμετέχων θα αναφέρεται στους Αγωνοδίκες που μπορεί να επιβάλουν ποινή κατά την κρίση τους (από πρόστιμο έως αποκλεισμό).

Για λεπτομέρειες βλέπε κεφ. 2.5 – Εγκύκλιος 10/2017 – Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων
Για τα ΔΤΤ και τη διαδικασία έκδοσής τους βλέπε – Εγκύκλιος 12/2017 – Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας