Ανάκληση αυτοκινήτων Mazda RX-8

Ανάκληση αυτοκινήτων Mazda µοντέλo RX-8 για αντικαταστάσεις τµηµάτων
στην αντλία καυσίµου ή/και για αντικατάσταση των µπροστινών κάτω ψαλιδιών
(αριστερά και δεξιά) µε τροποποιηµένα

H Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία Mazda Κεντρικής και
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί τις κάτωθι ανακλήσεις αυτοκινήτων Mazda µοντέλο
RX-8:
1. Ανάκληση 1219 οχηµάτων που κατασκευάστηκαν από τις 28 Ιουλίου 2003 έως τις 8
Φεβρουαρίου 2008. Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης της αντλίας καυσίµου των
επηρεαζόµενων οχηµάτων, οι οποίοι βρίσκονται στην επάνω επιφάνεια της δεξαµενής
του καυσίµου, ενδέχεται να αλλοιωθούν µε θερµότητα από τον κινητήρα και τους
σωλήνες εξαγωγής λόγω ανεπαρκούς απόδοσης θερµοµόνωσης. Η συνεχής χρήση του
οχήµατος µπορεί να επιτρέψει την πρόοδο της φθοράς, µε αποτέλεσµα τη ρωγµή των
δακτυλίων της αντλίας καυσίµου και την επακόλουθη διαρροή καυσίµου, η οποία
µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπλέον, στον σωλήνα εκροής της αντλίας
καυσίµου επηρεαζόµενων οχηµάτων, ο αγωγός εκκένωσης µπορεί να επηρεαστεί από
την πίεση του καυσίµου και από τη θερµότητα του κινητήρα λόγω της ανεπαρκούς
αντοχής της ρητίνης του σωλήνα εκκένωσης της αντλίας. Συνεχής χρήση του
οχήµατος µπορεί να επιτρέψει την πρόοδο της φθοράς του σωλήνα, οδηγώντας σε
ρωγµή στον σωλήνα και διαρροή καυσίµου, η οποία µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο
πυρκαγιάς.
2. Ανάκληση 125 οχηµάτων που κατασκευάστηκαν από τις 28 Ιουλίου 2003 έως τις 7
Μαΐου 2004. Η βάση του εµπρόσθιου σφαιρικού συνδέσµου στα µπροστινά ψαλίδια
των επηρεαζόµενων οχηµάτων ενδέχεται να έχει ρωγµή εξαιτίας της ακατάλληλης
διαδικασίας κατεργασίας στο στάδιο της παραγωγής. Στη χειρότερη περίπτωση, η θήκη
του σφαιρικού συνδέσµου µπορεί να σπάσει και να αποσπαστεί από τον σφαιρικό
σύνδεσµο εάν εφαρµοστεί µεγάλο φορτίο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, µε
αποτέλεσµα την απώλεια ελέγχου κατά την οδήγηση.
Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε τα
ανωτέρω θέµατα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω επιστολής, ώστε
να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Mazda σε όλη την
Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το ∆ίκτυο εξουσιοδοτηµένων επισκευαστών της Mazda, το
οποίο αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.mazda-gr.com.