Ελαστικά Πρωταθλήματος 2017: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η ΟΜΑΕ προσκαλεί κατασκευαστές ελαστικών kart, μέσω των νομικών ή φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα, σε διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών kart που θα χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα από τους αγωνιζομένους σε όλους τους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας Karting τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της ΟΜΑΕ  που βρίσκονται στη διεύθυνση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – ΟΑΚΑ, Ποδηλατοδρόμιο (Α΄ Επίπεδο), Λ.Κηφισίας 37, ΤΚ 15123, Μαρούσι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 16:00. Πέρα από αυτή την ημερομηνία και ώρα, καμία πρόσφορα δε θα γίνει δεκτή.

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν με ευκρίνεια πάνω τους την επωνυμία του νομικού ή φυσικού προσώπου που τις καταθέτει, τη διεύθυνση της έδρας του, το ΑΦΜ και την ένδειξη ‘’Προσφορά για το διαγωνισμό ελαστικών Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδας Karting 2017 – 2019’’.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ελαστικά slick για την κατηγορία 60 ΜΙΝΙ

Ελαστικά slick για την κατηγορία JUNIOR

Ελαστικά slick για την κατηγορία SENIOR

Ελαστικά slick για την κατηγορία KZ3

Ελαστικά slick για την κατηγορία CLUB

Ελαστικά slick για την κατηγορία DD2

Ελαστικά slick για την κατηγορία ΚΖ2

Ελαστικά βροχής για την κατηγορία 60 ΜΙΝΙ

Ελαστικά βροχής για την κατηγορία DD2

Ελαστικά βροχής για τις κατηγορίες JUNIOR, SENIOR, KZ3, CLUB, ΚΖ2

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Ελαστικά slick για την κατηγορία 60 ΜΙΝΙ

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.00 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 5.00 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία JUNIOR

CIK FIA 2017-2019 homologated, classification Option F

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία SENIOR

CIK FIA 2017-2019 homologated, classification Option F

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία KZ3

CIK FIA 2017-2019 homologated, classification Option F

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία CLUB

Shore hardness 55 ±5 (προδιαγραφές κατασκευαστή)

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία DD2

Shore hardness 50 ±5 (προδιαγραφές κατασκευαστή)

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά slick για την κατηγορία ΚΖ2

CIK FIA 2017-2019 homologated, classification Prime Z

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.50 ή 4.60 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 7.10 – 5

Ελαστικά βροχής για την κατηγορία 60 ΜΙΝΙ 

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.00 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 5.00 – 5

Ελαστικά βροχής για την κατηγορία DD2

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.20 ή 4.50 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 6.00 ή 6.50 – 5

Ελαστικά βροχής για τις κατηγορίες JUNIOR, SENIOR, KZ3, CLUB, ΚΖ2

CIK FIA 2017-2019 homologated

Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 10 x 4.20 ή 4.50 – 5

Διαστάσεις πίσω ελαστικών 11 x 6.00 ή 6.50 – 5

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των κατηγοριών, είτε για μέρος αυτών

2. Οι προσφορές πρέπει να προσδιορίζουν τις κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται με τα ίδια ονόματα που υπάρχουν στο παρόν κείμενο

3. Οι προσφορές θα πρέπει ανά κατηγορία να έχουν μια τιμή που θα αναφέρεται σε σετ ελαστικών (δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά), μια τιμή για μεμονωμένο μπροστά ελαστικό και μια τιμή για μεμονωμένο πίσω ελαστικό

4. Οι τιμές θα πρέπει να είναι τελικές, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν κάθε είδους φόρους, τέλη, ΦΠΑ, μεταφορικά, δασμούς εισαγωγής και οποιαδήποτε άλλη πιθανή επιβάρυνση

5. Οι τιμές θα πρέπει να ισχύουν για την αγορά των ελαστικών στον τόπο τέλεσης του αγώνα από αθλητές που συμμετέχουν στον αγώνα

6. Οι ίδιες τιμές θα πρέπει να ισχύουν για την αγορά των ελαστικών στην έδρα του προμηθευτή από αθλητές (θα πρέπει να επιδείξουν το αθλητικό τους δελτίο) για χρήση των ελαστικών εκτός αγωνιστικών διοργανώσεων

7. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να σχετίσουν τις προσφερόμενες τιμές με οποιασδήποτε μορφής προϋπόθεση

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τα μέλη της επιτροπής karting της ΟΜΑΕ και τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΟΜΑΕ, δικηγόρο κ. Ιωάννη Μεσημέρη. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου το ΔΣ της ΟΜΑΕ θα ορίσει άλλο νομικό

2. Οι προσφορές θα αποσφραγίσουν από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΜΑΕ αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους

3. Οι προσφορές δε θα αξιολογηθούν αποκλειστικά με βάση την τιμή. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει της τιμής των προϊόντων, της καταλληλότητας των προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα παρουσία του ελαστικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις πρόσθετες παροχές των ενδιαφερομένων προς τους αγωνιζομένους και την ΟΜΑΕ και την εμπειρία των ενδιαφερομένων στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών

4. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι προσφορές θα εγκριθούν, θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν με την ΟΜΑΕ σύμβαση προμήθειας και θα αναφέρονται στο παρόν κείμενο σαν προμηθευτές

5. Η επιτροπή αξιολόγησης δεν έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει γιατί ενέκρινε ή απέρριψε κάποια από τις προσφορές

6. Η υποχρέωση της ΟΜΑΕ περιορίζεται στην αποκλειστική χρήση των ελαστικών στους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδας Karting τα έτη 2017, 2018 και 2019

7. Η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση προμήθειας στο τέλος κάθε έτους για το οποίο ισχύει η σύμβαση αν:

i. ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί σε κάποια από τις υποχρεώσεις του όπως αυτές περιγράφονται στο τμήμα «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ»

ii. η ΟΜΑΕ κρίνει ότι το προϊόν που διέθεσε ο προμηθευτής δεν αποδείχθηκε κατάλληλο για την αντίστοιχη κατηγορία

8. Η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη σύμβαση προμήθειας σε επιπλέον αγώνες που θα προκηρύξει τα έτη 2017, 2018, 2019 ή σε επιπλέον κατηγορίες που θα προκηρυχτούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας Karting από αυτές που αναφέρονται

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν έως 10/2/2017 επαρκές στοκ από όλα τα ελαστικά που επιλέχτηκαν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων

2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο τους σε όλους τους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας Karting με αποκλειστική του αρμοδιότητα να καλύπτει τις ανάγκες των αθλητών. Ο εκπρόσωπος δεν θα μπορεί να ασκεί, κατά τη διάρκεια των αγώνων, άλλη εμπορική ή αγωνιστική δραστηριότητα πέρα από την εκπροσώπηση του προμηθευτή

3. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα και τα κατάλληλα όργανα ώστε να συνδράμουν τη διοργάνωση σε σχέση με τον έλεγχο για την εγκυρότητα και καταλληλότητα των ελαστικών σε όλους τους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδας Karting

4. Οι προμηθευτές θα πρέπει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να διατηρούν επαρκές στοκ ελαστικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων τόσο για τους αγώνες που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη όσο και για τις προπονήσεις τους

5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν έως 10/2/2017 στην ΟΜΑΕ ένα μπροστά και ένα πίσω ελαστικό σαν δείγμα αναφοράς

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. Με την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας με την ΟΜΑΕ οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τραπέζης 3.000 ευρώ

2. Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς  διευκόλυνση των προμηθευτών

3. Άλλης μορφής εγγύηση θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση από την επιτροπή και αν εξασφαλίζει τα συμφέροντα αγωνιζομένων και Ομοσπονδίας θα γίνεται δεκτή

4. Η εγγυητική επιστολή ή άλλης μορφής εγγύηση θα επιστραφεί με τη λήξη της συμβάσεως που θα υπογραφεί

5. Η ΟΜΑΕ έχει την ευχέρεια να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί σε κάποια από τις υποχρεώσεις του, όπως επίσης και   να  αναζητήσει κάθε θετική ζημία την οποία θα υποστούν οι αθλητές από την μη προσήκουσα εκτέλεση της υποχρέωσης του προμηθευτή (όπως π.χ. διαφορά τιμής αγοράς κ.λ.π.)

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (doc.)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (pdf.)